Kernwaarden

De mens, de werknemer centraal. Dit is te zien in de afbeelding hierboven. Wat opvalt aan deze afbeelding is het aantal partijen die betrokken kunnen zijn bij een (deels) verzuimende werknemer. Elke professional spreekt zijn eigen taal, en het is best een uitdaging om als betrokken partijen dezelfde taal te spreken. Naast het spreken van dezelfde taal, is het zaak dat er regie gevoerd wordt. Wie neemt de regie in handen, wat nodig is voor een optimaal hersteltraject? Wij spreken uit ervaring wanneer wij zeggen dat regie nogal eens ontbreekt. Door ons hier bewust zijn, hopen wij een verbindende rol te kunnen spelen tussen betrokken partijen, en te participeren in een gedegen re-integratie traject.

Tijd.

In het werkveld van fysiotherapie/arbeidsfysiotherapie is het gebruikelijk dat de vergoeding van de geleverde zorg vanuit de zorgverzekeraar komt. Doorgaans duurt een behandeling een half uur met een daarbij vastgestelde vergoeding. Indien meer tijd voor een cliënt nodig is, geeft dit vaak problemen m.b.t. de vergoeding. Wij willen als zorgprofessionals zelf de regie hebben over de tijdsinvestering per cliënt…
Tijd is goud tegenwoordig. Welke zorgprofessional heeft nu nog voldoende tijd voor zijn cliënten/patiënten? U heeft het recht om op uw eigen wijze en tempo uw verhaal te vertellen, zodat wij een gedegen beeld krijgen van u als persoon, met de aanwezige problematiek(en). Hoe beter wij u leren kennen, hoe optimaler de zorg is die wij kunnen leveren.
De verschillende vormen van zorg behoeven ook verschillende tijdsinvesteringen. Daarom werken wij met een vast uurtarief, om zodoende de benodigde tijd te kunnen schenken aan het individu.

Kennis.

Kennis is macht is het gezegde, en dit bemerken wij maar al te vaak in ons dagelijks werk als fysio/arbeidsfysiotherapeut. Bij kennis denkt men vaak aan de opleidingen, cursussen die een persoon heeft genoten. Natuurlijk is dit belangrijk. Het vormt de basis voor het beoefenen van een bepaald beroep. Maar met name in ons beroep vormt kennis van mensen een belangrijk onderdeel. Hoe goed ken jij als zorgprofessional je cliënten? Ben je eigenlijk wel ‘bij kennis’? Volg je klakkeloos een protocol, of een richtlijn? Of wijk je hier regelmatig vanaf, omdat daar een cliënt specifieke reden voor is? Kennis van de cliënt die wij willen helpen, neemt bij ons een prominente plaats in binnen onze aanpak. Zoals onder het kopje ‘tijd’ al staat beschreven, nemen wij de tijd om de cliënt te leren kennen. Wij zijn bij kennis!!

Bio-psychosociale benadering.

In het verleden benaderde de medische wereld de mens op een biomedische wijze. Een mens bestaat uit biologie, welke medisch benaderd kan worden. Niks mis mee zou je zeggen, en soms is dit ook het geval. Denk bijvoorbeeld aan een botbreuk. Het bot is stuk, en puur medisch gezien mag het bot 6 weken niet belast worden. Meestal is de breuk hersteld na deze periode en kan men weer belasten. Eind goed al goed zou je zeggen.
Maar de mens heeft ook een psyché, en de mens bevind zich ook in een sociale omgeving, de psychosociale factoren. Wellicht heeft een persoon na 6 weken gips zoveel angst ontwikkeld om het bot weer te gaan gebruiken, dat dit nadat het gips is verwijderd dus onvoldoende gebeurt. Hij of zij ziet misschien als een berg op tegen werkhervatting, omdat dit teveel vraagt van het bot? Misschien heeft deze persoon een partner die 6 weken lang heeft laten weten zich zorgen te maken of deze breuk wel weer zal herstellen. Of voelt deze persoon zich juist in de steek gelaten door de omgeving, doordat niemand tijd had om hulp te verlenen tijdens de gipsperiode?
Kortom, er zijn talloze factoren die een herstelproces kunnen beïnvloeden.
Wij weten dat deze factoren een belangrijke rol kunnen spelen in het herstelproces, of bij het in stand houden van klachten. Daarom kiezen wij voor een bio-psychosociale benadering.

Mijn positieve gezondheid.

Mijn positieve gezondheid is een bredere kijk op gezondheid. Zoals hierboven al beschreven, bevind een mens zich in een sociale omgeving, met zijn of haar eigen lichaam van vlees en bloed, eigen gedachtes, ideeën, ervaringen, overtuigingen, emoties en behoeftes. Mijn positieve gezondheid maakt gebruik van 6 dimensies om de mens in kaart te brengen. Op deze manier ontstaat een bredere kijk op gezondheid. Wat is gezondheid? Door deze bredere kijk, hebben we oog voor de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen die het leven met zich meebrengen. Hoe kan de mens deze uitdagingen het beste te lijf? Door recht te doen aan de 6 dimensies, en dus niet te focussen op de pijn, gaan we met onze cliënten de uitdaging aan om tot een oplossing te komen voor de aanwezige problematiek(en). Begrippen ‘veerkracht’, ‘aanpassing’ en ‘eigen regie’ zullen centraal staan in dit proces.

Gebruik gevalideerde vragenlijsten.

Wij hanteren gevalideerde vragenlijsten om onze cliënten in kaart te brengen. De VAR-2 vragenlijst en de vragenlijst behorende bij Mijn Positieve Gezondheid zijn hier voorbeelden van. Vragenlijsten kunnen zowel een screenende functie hebben alsook een startpunt vormen voor een goed gesprek met een zorgverlener.